support Casper
 
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 ZWO 2 2 0 0 6
2 JAZ 2 2 0 0 6
3 EIN 2 2 0 0 6
4 VVV 2 2 0 0 6
5 RJC 2 2 0 0 6
6 HER 1 1 0 0 3
7 NAC 1 1 0 0 3
8 ALM 2 1 0 1 3
9 TOP 2 1 0 1 3
10 JPS 1 0 1 0 1
11 WII 2 0 1 1 1
12 TEL 2 0 1 1 1
13 JAJ 2 0 1 1 1
14 DBO 1 0 0 1 0
15 MVV 1 0 0 1 0
16 ADO 1 0 0 1 0
17 JUT 1 0 0 1 0
18 DOR 1 0 0 1 0
19 GRA 2 0 0 2 0
20 HEL 2 0 0 2 0
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
De Avondpost

Datum plaatsing: 05-01-1922 23:57:00

voetbal-rebellie bij ADO en VUC


Den laatsten tijd heeft op verschillende plaatsen in ons land, het publiek op ondubbelzinnige wijze blijk gegeven van een zeer onsportieve houding gedurende voetbal wedstrijden


In dit verband verwijzen wij naar de ontmoeting A.D.O. -V.U.C., welke Zondag 18 december 1921 aan de Parklaan plaats vond. Terwijl ook de wedstrijd V.U.C.-A.D.O. gememoreerd mag worden.

Na afloop en ook gedurende deze ontmoetingen werden de spelers en ook de scheidsrechter op zeer laffe en onhebbelijke wijze bejegend, het publiek ontzag zich niet de meest vulgaire uitdrukkingen aan het adres van den arbiter te lanceeren. In het verslag van den wedstrijd V.U.C.- A.D.O. hebben we hier op reeds de aandacht gevestigd.


Bij de op 18 December j.l. gehouden ontmoeting liep het evenwel de spuigaten uit. Scheidsrechter Velthoven moest het daar in het bijzonder ontgelden en het publiek ging zelfs tot handtastelijkheden over. In ons overzicht van dien wedstrijd, opgenomen in „T. en S.” van 19 dezer, is de zaak voldoende weergegeven. Onnoodig hierop terug te kom en. Wij wenschen er hier evenwel nog eens – met nadruk op te wijzen dat de schuld hier niet aan de spelers ligt. Met genoegen constateerden we dat Bontje van V.U.C., op het laatste moment in het veld komende, zich nog even naar den linksbuiten van A.D.O., Winterkamp, begaf en hem spontaan de hand drukte.


Dat tweetal (rechts-half en links-buiten) was gedurende den geheelen wedstrijd steeds met elkaar in contact en gaven elkaar niets toe. Ook van andere spelers viel ons de prettige verstandhouding op. Wij schromen niet het publiek een verwijt te maken.  Uitdrukkingen als "trap ze de grond maar in" of "schop ze de beenen kapot" werden herhaaldelijk vernomen.
 

Zelfs kwam het voor, dat een bezoeker achter de doellijn staande, een bal, die via de bovenlat weder in het veld terecht kwam opraapte en in het doel deponeerde. Wij staan hier dus voor het geval dat onregelmatigheden door het publiek worden veroorzaakt, waarvoor de scheidsrechters niet eens veilig zijn. Hiertegen moet met kracht worden opgetreden. Maatregelen moeten genomen worden, die aan het dreigend en ook actief optreden van het publiek paal en perk moeten stellen.
 

De belangstellenden moeten leeren zich onvoorwaardelijk neer te leggen bij de uitspraak van den spelleider en de resultaten van het spel. Ook de scheidsrechter is maar een mens, die ook zijn feilen heeft en het publiek mag het den arbiter die ook terwille van de sport de fluit hanteert niet kwalijk nemen als hij een vergissing begaat.
 

Intusschen wordt het hoog tijd dat de N.V.B. en zeker ook de betrokken clubs strenge maatregelen treffen tegen herhaling van deze betreurenswaardige incidenten. De zwaarste straf kan hier niet licht genoeg zijn, doch anderzijds doen we een beroep op genoemd bestuur alsmede op de commissie van onderzoek naar deze onregelmatigheden, om inzonderheid in het oog te houden, dat door het niet toelaten van publiek bij de volgende thuiswedstrijden van A.D.O. die club een dusdanig financieel nadeel lijdt, dat absolute ondergang niet uitgesloten is.
 

Wij geven hier in overweging, en dit is ook aan het adres van het bestuur van A.D.O. om:
le) De populaire rangen (jongensrang achter het doel a f 0-10) af te schaffen;
2e) Een leger van orde-commissarissen aan te stellen, met recht een te lastige bezoeker onverwijld te verwijderen. 3e) De afrastering van het („nieuwe”) terrein zoo hoog en stevig te maken, dat entree binnen de krijtlijnen vrijwel onmogelijk wordt.
4e) De supporters nogmaals te wijzen op hun sportieve verplichtingen.