support Casper
 
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 WII 38 23 10 5 79
2 GRO 38 22 9 7 75
3 RJC 38 21 12 5 75
4 DOR 38 18 15 5 69
5 ADO 38 17 12 9 63
6 GRA 38 19 6 13 63
7 EMM 38 17 6 15 57
8 NAC 38 15 11 12 56
9 MVV 38 16 8 14 56
10 JAZ 38 16 8 14 56
11 HEL 38 14 9 15 51
12 CAM 38 13 8 17 47
13 VVV 38 12 10 16 46
14 EIN 38 9 16 13 43
15 JAJ 38 10 11 17 41
16 JPS 38 11 7 20 40
17 TEL 38 9 8 21 35
18 TOP 38 10 4 24 34
19 DBO 38 8 9 21 33
20 JUT 38 5 11 22 26
Bron van dit artikel
het vaderland

Datum plaatsing: 11-09-1939 13:45:00

A.D.O. moet den Zilveren Bal afstaan, Feyenoord behaalt een 2-1-zege


A.D.O. is er niet in geslaagd den Zilveren Bal. welke verleden jaar veroverd word, ook dit jaar in zijn bezit te houden. In den eindstrijd tegen Feyenoord hebben de Hagenaars met het onderspit gedolven.


Een 2-1 overwinning op A,D.O. Het Zilveren Bal-tornooi 1939 heeft gisteren op het Sparta-terrein in Rotterdam een interessanten eindstrijd gebracht tusschen Feijenoord en A.D.O. Beide ploegen hebben de uiterste krachten ingespannen om de zege te behalen. Er zat van den beginne af een vlot tempo in het spel, waarvan de kwaliteit intusschen niet op hoog peil stond, daar het plaatsen en schieten te wenschen overlieten. De partijen gingen in wisselenden aanval vrijwel gelijkwaardig tegen elkaar op. Na een dik half uur nam Feijenoord de leiding en enkele minuten later werd de voorsprong tot 2-0 verhoogd. In het laatste kwartier der eerste helft zakte bij A D.O. het élan, maar het bleek een "reculer pour mieux sauter".

Na de pauze toch kwamen de Hagenaars met groot enthousiasme opzetten. Aanval op aanval volgde en zeer boeiend was deze strijd tusschen aanval en verdediging, waarbij eenerzijds bij de Hagenaars het gemis van een schutter als Westhoven zich deed gevoelen en van den anderen kant de uitstekende kwaliteiten van den Feijenoord-doelverdediger extra aan den dag traden.

De Rotterdammers weerstonden den druk en wisten het spel te verplaatsen, doch A.D.O. had grootendeels het initiatief. Eerst in de laatste minuten wisten de Hagenaars den achterstand te verkleinen, maar tot den gelijkmaker brachten ze het niet. Vooral deze tweede helft bracht groote spanning en was voor de toeschouwers zeer aantrekkelijk. De nederlaag van A D.O, dat het vorig jaar den eindstrijd gewonnen heeft, geeft de Zilveren Voetbai Commissie de zekerheid, dat de wisselbeker voor ten minste twee jaar is veilig gesteld. Na afloop van den wedstrijd had op het officieele gedeelte der overdekte tribune de prijsuitreiking plaats. Hierbij waren o.m. tegenwoordig burgemeester Oud, dr. D. van Prooye, voorzitter van den K.N.V.B. en de senaat van het studentencorps.

De prijsuitreiking.

De heer C. W. van Hasselt, voorzitter van de Zilveren Voetbal Commissie, heeft daar den bal aan Feyenoord uitgereikt. Alvorens daartoe echter over te gaan, verzocht hij den aanwezigen van hun plaatsen op te staan en een minuut stilte te bewaren ter herdenking van hen, die bij West-Terschelling het leven lieten. Daarna dankte de heer Van Hasselt in de eerste plaats den burgemeester voor zijne aanwezigheid en zette vervolgens de beweegredenen uiteen, die de Z.VC. er toe geleid hadden, niettegenstaande de buitengewone omstandigheden. de wedstrijden doorgang te doen vinden. De heer Van Hasselt kwam tot de slotsom, dat het leven zooveel mogelijk zijn gewonen gang moet gaan en slecihts de feestelijkheden achterwege dienen te blijven. De voorzitter van de Z.V.C. bracht dank aan de vereenigingen, die, ook al moesten zij dan met gehavende elftallen in het veld kornen, haar inschrijving toch gestand hadden gedaan. Hij richtte zich daarna tot de spelers -van A.D.O. en Feyenoord, die zich in den eindstrijd dapper hadden geweerd en een fairen kamp hadden geleverd. De heer Van Hasselt wenschte den aanvoerder van Feyenoord, B. Paauwe, geluk met het behaalde succes en sprak er schertsend zijn genoegen over uit, dat A.D.O. niet ten tweede male beslag op den bal had gelegd. Na Feyenoord een goed figuur in de komende noodcompetitie te hebben toegewenscht, overhandigde spreker Koek, den captain van A.D.O., den tweeden prijs. De senaat van het Rotterdamsch Studentencorps bood Feyenoord als winnaar van liet tournooi een fraaien lauwerkrans aan, waarna de heer Van Hasselt voor de tweede maal het woord voerde om den dank van de Z.V.C. over te brengen aan allen, die tot het welslagen van deze serie hadden meegewerkt.

 Tot slot deed hij de mededeeling, dat de burgemeester het eere-voorzitterschap van de Zilveren Voetbal Commissie had aanvaard, welke mededeeling met een hartelijk applaus werd beantwoord. De heer Van Hasselt uitte den wensch, dat de Z.V.C, mr- Oud nog vele jaren in vollen vrede op de wedstrijden van de Z.V.C. zal mogen ontmoeten. Na woorden van dank door burgemeester Oud aan het adres van de Z-V.C- gericht, riep de heer Van Hasselt allen een tot weerziens toe.


De elftallen. De elftallen waren als volgt samengesteld:
Feijenoord: doel: Van Male; achter; Oldenburg en Van der Heide; midden: Paauwe, Kuppen en de Vroet; voor: Van Geffen, Vrauwdeunt, Barendregt, Linssen en Zaanen.

A.D.O.: doel: Koek; achter: Hendriks en De Jong; midden: Van Kampen, Jonkman en Loof; voor: Vreken, Berg, Eversteijn, De Heer en Neuteboom.

Scheidsrechter dr. Van Moorsel.

Het spelverloop

De eerste aanvallen worden door Feyenoord opgezet doch ze komen niet door de Haagsche verdediging heen. Dan probeert A-D.O. het en De Heer schiet eerst naast en dan over. Op en neer golft het spel, waarvan de kwaliteit aan Haagsche zijde beter is dan bij de Rotterdammers. Op een pass van v. Geffen schiet Vrauwdeunt naast den paal, een voorzet van Zaanen wordt door Vrauwdeunt hoog over gekogeld. Op fraaie wijze onderschept de uitloopende Koek een korten, soherpen voorzet van den diep in de verdediging doorgedrongen Linssen. Onmiddellijk hierna moet aan de overzijde Van Male ingrijpen. Er worden af en toe goede staaltjes van individueel spel gegeven, vooral in de Feijenoordverdediging en middenlinie, waar Kuppen en Paauwe uitblinken en meermalen applaus bij het publiek ontlokken. In de voorhoede der Rotterdammers is echter de middenvoor het zwakke punt door zijn aarzelend optreden gaat menige kans verloren.

Bij een foutje van Oldenburg krijgt Berg gelegenheid v. Male onder vuur te nemen, doch zijn richten laat te wenschen over. Zaanen forceert een hoekschop en neemt dezen correct, doch Kuppen trapt huizenhoog over. Aan den anderen kant volgt een scherpe schermutseling, waaruit De Heer over schiet. Van Geffen krijgt daarop een vooruit gespeelden bal te pakken, maar zijn voorzet Tnislukt. Een voorzet van rechts wordt door Barendregt verknoeid, Linssen krijgt het leer nog wel te pakken, doch hij schiet naast. Bij een schot van Vrauwdeunt verandert Barendregt den bal van richting, het leer dreigt buiten bereik van Koek in het Haagsche doel te vliegen, doch via het lichaam van Kortekaas gaat het nog langs den paal. De hoekschop wordt afgeslagen, maar Feijenoord komt weldra terug en na 35 minuten valt het eerste doelpunt bij een voorzet van Zaanen, Vrauwdeunt werpt zich naar den bal en duwt vallende met zijn beenen hem over de lijn, Koek grijpt het leer nog, doch het is te laat (1-0). Feijenoord blijft in den aanval; een ver schot van Linssen gaat over. Kuppen zendt van grooten afstand eveneens een kogel in, die door Koek in den doelmond wordt gevangen. Bij een voorzet van Linssen evenwel kopt Barendregt keurig vlak langs den paal in, terwijl de verraste Koek geen hand naar den bal uitsteekt (2-0). In de resteerende minuten der eerste helft noteeren we nog een scherp schot van Vrauwdeunt net over de lat op een pass van v. Geffen en dan is het rusten.

De tweede helft.

Direct na de hervatting is Feijenoord weer in het offensief; een schot van Zaanen gaat over. Direct hierna een schermutseling voor het Rotterdamsche doel, waarbij de Haagsche middenvoor een goede kans verknoeit. Het spel gaat dan even op en neer, doeh daarop neemt A.D.O. het initiatief in handen. Een gevaarlijk moment ontstaat voor 't Feijenoord-doel, wanneer Eversteijn en Berg door de verdediging heen breken, eerstgenoemde Hagenaar trapt echter recht tegen den uitloopenden v. Male op. De hieruit ontstane hoekschop biedt den Hagenaars een nieuwe kans, Berg schiet op doel, doch v. Male werkt den bal met zijn voet in het veld terug. Onmiddellijk hierop moet Koek in actie komen bij een vleugelschot van Zaanen, hij vangt den bal onder de latkruising. Bij den tegenaanval van A.D.O. schiet Vreken langs den paal. Direct hierop zit de A.D.O.-aanval andermaal voor Van Male, die op keurige wijze een van dichtbij door Eversteijn ingezonden kogel stopt. A.D.O. werpt zich met groot enthousiasme in den strijd en de spanning stijgt. Van Male weert zich evenwel uitstekend. Een voorzet van Vreken kopt Eversteijn naast. Een fout van De Vroet, die onvoorzichtig op v. d. Heide terugspeelt, veroorzaakt groote moeilijkheden voor het Rotterdamsche doel, doch De Heer schiet naast. Vlak daarop krijgt dezelfde Hagenaar een opgelegde kans, maar op een meter afstand van doel weet hij nog naast te trappen. Feijenoord doorstaat den druk en de voorhoede weet geleidelijk de verdediging weer opluchting te brengen. De verademing duurt evenwel niet lang en spoedig moet v. Male weer in actie komen als Berg een vporzet van Vreken inschiet, maar andermaal staat de Rotterdamsche doelman op de goede plaats. Aan den anderen kant probeert Kuppen het eenige keeren met verre schoten, doch ze gaan hoog over. Een goed schot van Barendregt op een voorzet van v. Geffen houdt Koek onder de lat.

A.D.O. wijzigt de opstelling der voorhoede, Berg neemt de middenvoorplaats in. De Hagenaars probeeren het ook met schoten van grooten afstand, doch deze krijgen, voor zoover ze de goede richting hebben, bij v. Male geen kans. Eenigen tijd moet gestopt worden voor Van Geffen, die een beenverwonding heeft opgeloopen. Wanneer nog 8 minuten te spelen zijn, wordt een fout van Oldenburg Feijenoord noodlottig; hij speelt den bal onoordeelkundig van de achterlijn terug juist voor de voeten van De Heer, die met een hard schot den achterstand verkleint (2-1). ' Bij een schermutseling voor het Feijenoorddoel wordt de bal weer over de lijn gewerkt, doch Van Moorsel heeft reeds voor een overtreding gefloten. Een schot uit een vrijen trap wegens hands op het Feijenoord-doel gelost, wordt door Van Male klemvast gehouden; een dito geval aan de andere zijde vermag ook de roos niet te treffen en onder groote spanning komt dan het einde,