support Casper
 
COMPETITIESTAND
      w g v p
1 AJA 28 23 3 2 72
2 PSV 29 18 7 4 61
3 AZA 29 18 7 4 61
4 VIT 29 17 5 7 56
5 FEY 29 15 9 5 54
6 GRO 29 13 7 9 46
7 UTR 28 11 10 7 43
8 HER 29 11 6 12 39
9 TWE 29 9 10 10 37
10 HEE 29 9 10 10 37
11 SPA 29 9 7 13 34
12 FOR 29 10 4 15 34
13 ZWO 29 7 11 11 32
14 RKC 29 6 8 15 26
15 WII 29 5 7 17 22
16 VVV 29 6 4 19 22
17 EMM 29 4 9 16 21
18 ADO 29 2 10 17 16
Prediction League
predictionleague
Bron van dit artikel
 ADOfans.nl

Datum plaatsing: 07-07-2002 22:10:00

FC Volendam - ADO Den Haag afgelast


Dat de lokale politiek de wedstrijd niet zag zitten, wisten we al langer, maar nu is dan bedacht om de wedstrijd FC Volendam - ADO Den Haag af te lasten op zondag 24 november.


 

 Het alternatief is op 20 november, op woensdagmiddag om 14.30 uur, in de hoop dat er dan geen of weinig haagse supporters komen opdraven.

Iemand van het forum heeft de briefwisselingen tussen de KNVB en de burgemeester van Volendam op de kop getikt. Deze staan hier onder......

Aan

Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond

t.a.v. de heer H. Welling

Postbus 515

3700 AM Zeist

Volendam: 4 november 2002

Onderwerp: Volendam – ADO Den Haag

Geachte heer Welling,

In reactie op uw bovenvermelde brief deel 1k u het volgende mede.

Op donderdag 31 oktober jl. heeft een veiligheidsvooroverleg plaatsgevonden i.v.m. het spelen van de risicowedstrijd FC Volendam - ADO Den Haag. Ondanks het feit dat de vertegenwoordigers van ADO Den Haag en politie Haaglanden in dit overleg nadrukkelijk een poging hebben gedaan om een bijdrage te leveren aan de handhaving van de openbare orde en veiligheid rondom het spelen van deze wedstrijd, zodanig dat deze op de vastgestelde dag zou kunnen worden gespeeld, maar dan op een later tijdstip, ben ik op advies van de politie tot de conclusie gekomen dat de openbare orde en veiligheid dan niet gegarandeerd kan worden i.v.m. de vroeg invallende duisternis.

Hierop gebaseerd heb ik besloten tot het verbieden van de wedstrijd op zondag 24 november a.s. Een afschrift van mijn besluit treft u hierbij aan. Zoals u daarin kunt vernemen blijft het spelen op woensdag 20 november te 14.30 uur, zoals FC Volendam dat mij als alternatief voorstel heeft voorgelegd, voor mij een aanvaardbaar alternatief.

Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

J.J. Bulte,

Burgemeester van Edam-Volendam

==================================================

Aan

Het bestuur van FC Volendam

Postbus 82

1130 AB Volendam

Volendam, 4 november 2002

Onderwerp: FC Volendam - ADO Den Haag

Geacht bestuur,

Hierbij doe ik U een afschrift toekomen van mijn besluit tot het verbieden van de wedstrijd FC Volendam - ADO Den Haag op zondag 24 november a.s. Per gelijke post heb ik de K.N.V.B. hierover geïnformeerd, onder handhaving van de mogelijkheid de wedstrijd te spelen op woensdag 20 november te 14.30 uur.

Ten aanzien van uw brief van 30 oktober jl. wens 1k nog het volgende op te merken. Uit het gesprek dat ik op donderdag 24 oktober jl. had met uw vertegenwoordigers J. Veerman en D. Schneider heb ik de conclusie getrokken dat u zeer zorgvuldig had nagedacht over het verzoek dat door het bestuur van Ondernemend Volendam aan u was voorgelegd om de wedstrijd te verplaatsen teneinde de koopzondag doorgang te kunnen laten vinden.

Het feit dat u zich nu in uw brief distantieert van hetgeen is ingebracht door gemelde heren, bet mij in hoge mate ik spreek de hoop uit dat er sprake is van een incident en dat in het vervolg de mening van een delegatie van uw bestuur ook de mening is van uw gehele bestuur.

Hoogachtend, Burgemeester van Edam-Volendam J.J. Bulte

==================================================

De burgemeester van Edam-Volendam,

overwegende dat:

er thans sprake is van zodanig gewijzigde omstandigheden, dat hieruit voortvloeit dat door hem een nadere afweging dient te worden gemaakt ten aanzien van het spelen van de wedstrijd op gemelde datum; deze gewijzigde omstandigheden er uit bestaan dat er grote maatschappelijke onrust is ontstaan als gevolg van het niet door het college van burgemeester en wethouders toekennen van een koopzondag op 24 november a.s. zoals verzocht door het bestuur van Ondernemend Volendam, welke onrust heeft geleid tot een unaniem door de gemeenteraad op 24 oktober jl. aangenomen motie waarin het college van B&W is opgeroepen de koopzondag niet onmogelijk te laten zijn als gevolg van de voetbalwedstrijd; de politie hem heeft geadviseerd dat handhaving van de openbare orde en veiligheid niet kan worden gegarandeerd indien op 24 november a.s. zowel een koopzondag plaatsvindt als de risicowedstrijd; op donderdag 31 oktober jl. een veiligheidsvooroverleg heeft plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de beide clubs, de beide politiekorpsen en de gemeente; hieruit gebleken is dat er rekening gehouden dient te worden met de komst van plm. 400 supporters van ADO Den Haag;

ADO Den Haag bereid is deze supporters zgn. omwisselbiljetten te verkopen, die op de wedstrijddag op een zo laat mogelijk tijdstip aan het eigen stadion kunnen worden ingewisseld voor een toegangsbewijs voor het stadion van FC Volendam, en dat aldus voorkomen wordt deze supporters al heel lang voorafgaande aan de wedstrijd in Volendam aanwezig zijn; door de beide clubs is voorgesteld de wedstrijd onder deze conditie wel op zondag 24 november a.s. doorgang te laten vinden, doch op een zodanig later tijdstip dat de koopzondag geen hinder zal ondervinden van de wedstrijd; deze optie door de politie onderzocht is op z’n haalbaarheid voor wat betreft de handhaving van de openbare orde en veiligheid, welk onderzoek geleid heeft tot de conclusie dat als gevolg van de ingetreden duisternis de openbare orde en veiligheid niet kan worden gegarandeerd met de voor een risicowedstrijd gebruikelijke inzet van Mobiele Eenheid en overig politiepersoneel, en dat inzet van extra eenheden daarvoor noodzakelijk is; deze extra eenheden niet beschikbaar zijn binnen de politieregio Zaanstreek-Waterland en derhalve zouden moeten worden ingehuurd elders; dit leidt tot maatschappelijk gezien onverantwoord hoge kosten voor de inzet van politiepersoneel; zijnerzijds reeds eerder een alternatieve speeldatum is aangereikt, welke niet hoeft te leiden tot een meer dan gebruikelijke inzet van politiebijstandseenheden, namelijk op woensdag 20 november as. te 14.30 uur, conform het door FC Volendam gedane alternatieve voorstel; gelet op artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam; besluit:

tot het verbieden van de wedstrijd FC Volendam - ADO Den Haag op zondag 24 november a.s. De burgemeester van Edam-Volendam J.J. Bulte